Parse error: parse error in

topogigo
23 de Enero del 2004
Estoy intentando trabajar con forumlarios para enviar datos a una mysql, y me da un parse error EN EL ARCHIVO recull_a.php en la linia 22:


el codigo del formulario es:

FORMULARIO.PHP

<table width="80%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<form name="f" action="agregar.php" method="post">
<input type="hidden" name="id_resposta" value="<?=$id?>">
<tr>
<td width="30%" align="right">Autor </td>
<td><input type="text" name="autor"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%" align="right">Titol</td>
<td><input type="text" name="titol" value="<?=$titol?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%" align="right">Missatge</td>
<td><textarea name="missatge" cols="50" rows="5"><?=$missatge?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="Submit" value="Enviar missatge"></td>
</tr>
</form>
</table>


EL CODIGO QUE RECOGE LOS DATOS ES

RECULL_A.PHP


<?
/* Afegim els camps corresponents per passar les dades provinents del FOrmulari */
/* Hem afegit, a més, el camp ID */
/*$autor = $_POST["autor"];
$titol = $_POST["titiol"];
$article = $_POST["article"];
$des = $_POST["des"];
$email = $_POST["email"];*/
echo '$titol';
$query="SELECT * FROM articles WHERE id='$id'";
$resultat=mysql_query($query,$con);
if(mysql_num_rows($resultat))
{
echo "El id ja existeix a la Base de Dades";
echo ' <a hrer="newar.php">Intenta-ho de nou</a> ';
}
/* Com no existeix l'id, insertem a la BBDD les dades de l'article */
$data = date("d/m/Y h:i");
/* Insertar a la taula articles els valors recollits des del Formulari */
$query="INSERT INTO articles (autor, titol, article, data, des, email) VALUES ('$autor','$titol','$article','$data','$des','$email')";

$result=mysql_query($query, $con) or die("Error" '$query' .<br>Error: .mysql_error($con));

$to = "$email";
$missatge = " Hola $autor . n Articulo amb el nom: $titol , rebut satisfactoriament. n rebut el dia: $data n ";
$asun = " Article $titol";
/* Email de prova */
$de = " <b>[email protected]</b>";

mail($to, $asun, $missatge, "From: ".$de);

if(mysql_affected_rows($con)){

echo "Noticia Introduida Correctament";
}
mysql_free_result($result);
mysql_close();
?>

A VER SI ME ECHAIS UNA MANO !!!!

rccroot
23 de Enero del 2004
parece que es aqui
$result=mysql_query($query, $con) or die("Error" '$query' .<br>Error: .mysql_error($con));

$result=mysql_query($query, $con) or die("Error $query <br> Error:" .mysql_error($con));