Una pequeña entrevista...

pak_1
12 de Junio del 2006
Antes de nada, pedir disculpas: ya se que este no es el foro correcto para este post, pero es una super-urgencia. Estoy realizando un proyecto de final de curso (sobre informatica, basicamente: PHP) i tengo que realizar una serie de entrevistas a diferentes personas (dependiendo de su status). Agradeciria que os tomaseis unos minutos para completarlas, y luego, que los moderadores borren este post. Gracias! (estan en catalan, no he tenido tiempo de traducirlas... sorry):

Entrevista a alumnes del CF2 o d\'ingenieria informatica
- Motiu de la tria.
- Quin ambient hi ha en aquell centre?
- Quines són les materies més facils i més difícils?
- Són adequades les practiques?
- Esperen trabar treball facilment?
- Creus que el material aportat és suficient?

Entrevista a empresaris que hagin cursat CF2 o Ing.Inf.
- Grau de modernització de I\'empresa.
- Ús de noves tecnologíes.
- Nombre de treballadors. Es preveuen reduccions de plantilla (per aplicació de noves tecnologies o altres factors)?
- Segueixen, o han seguit, els treballadors algun curs de formació?
- Quin és el mercat fonamlital per a la seva praducció (nacional, exportació)?
- Quina jerarquia hi ha dins I\'empresa? Quina és la formació exigida a cada nivel! de la jerarquia?
- Hores de treball.
- Quins tipus de contracte són els més frequents en aquella empresa?
- Quines perspectives preveuen en I\'evolució d\'aquella activitat pel que fa a praducció i plantilla?
- Quines titulacions exigeixen als operaris?

Professionals (currants no propietaris)
- Salari.
- Hores de treball. Hores extres.
- Quins tipus de contracte són més frequents a I\'empresa on treballa?
- Quines possibilitats hi ha de millorar de categoria professional dins de l\'empresa? empresa?
- Quina titulació té la persona enquestada?

Estoy entre la espada y la pared.... gracias otra vez ([email protected])