como reutilizar una variable


30 de Septiembre del 2016

DHq=importdata('dafin1.dat');
len2=size(DHq,1);%define el tamaño de la matriz
for i2=1:len2
DHs=fDH(DHq(i2,1),DHq(i2,2),DHq(i2,3),DHq(i2,4));
q1=DHs;                                                                   %requiero que "q1" se q[i] de tal manera que pueda                                                                                            reutilizarse " i " número de veces
end