Videos en castellano sobre Matlab

Diego Barrag?
04 de Junio del 2008
Disponibles en:

*-*- http://www.youtube.com/diegokillemall * http://www.matpic.com